top of page
  • Writer's pictureVishal Kachroo

Katyu Chuke Nunde Banye

Updated: May 1, 2023

कत्यू छुखॖ नुन्दॖ बाँनॆ


Poet: Mahmood Ghami

Source: Kalam-e-MahmoodGhami

Authors: Ghulam Nabi Aatash, Dr. Gulzar Ahmad Rather

Singer: Kailash Mehra

Devnagari Transliteration: Vishal Kachroo


 कत्यू छुखॖ नुन्दॖ बाँनॆ

वलो माशोकॖ म्याने ।


बॖ सूरत छुखॖ च़ॖ परी

च़ॆ शूबॖनय जामॖ ज़री ।

क्यमू तॉवीज़ॖ कॅरी

वलो माशोकॖ म्याने ।।


च़लोनुय पज़ि ही नय

कवॖ ज़ोलुथ मॆ सीनय ।

च़ॆ क्यॊहो गॊय म्योन कीनय

वलो माशोकॖ म्याने ।।

मुकामन दॊर छुखय

बॖ आसय बारॖ बकुय ।

मरय मा चानि मॊखय

वलो माशोकॖ म्याने ।। फिराकन चानि गोलुस

दमागन मदॖ वॊलुस ।

खुमारन चॅन्य ज़ोलुस

वलो माशोकॖ म्याने ।। मुकाबल ऑस्य आसन

ऎकिस अख लोल कासन ।

सु अरमान रूद खासन

वलो माशोकॖ म्याने ।। वॖछान मॆ लोसॖ ॲछी

च़ॆ क्याह गयी मनि मछी ।

यितम अज़ ज़ूनि पछी

वलो माशोकॖ म्याने ।। वसख ना यारॖबॉली

बॖ छलहय खॊर फली ।

मॆ नो तिम दाग च़ली

वलो माशोकॖ म्याने ।। बॖ वॅछहय हुसॖन वॖ जमाल

बुछान छॖम ज़ुल्फ तय खाल ।

छॖ ज़ॉलिम बॅल्य वलान नाल

वलो माशोकॖ म्याने ।। शराबॅक्य प्यालॖ बरयो

गॊलाबन मालॖ करयो ।

पगह या कॉल्य मरयो

वलो माशोकॖ म्याने ।। वलो माहमूदो मो रोश

द्युतुय च़ॆ सॉहिबन होश ।

जुदॉई कर फरामोश

वलो माशोकॖ म्याने ।।


94 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page