top of page
  • Writer's pictureVishal Kachroo

Maayi Chaani Raevem Raath t Doh

Updated: Jul 28, 2023

मायि चान्यि रॉवॖम राथ तॖ दोह


Poet: Nyaam Saeb (b. 1805, Habbakadal, Srinagar, Kashmir)

Singer: Rashid Jahangir

Devanagari Transliteration: Vishal Kachroo 
मायि चान्यि रॉवॖम राथ तॖ दोह

हो हो बॖ करॖयो यूर्य वलो

शायॖ चान्यि रॉवॖम राथ तॖ दोह

हो हो बॖ करॖयो यूर्य वलो ।।


हॉरी वनख ना तोतॖ सॖय

क्याह यलाज करि ना मोतॖ सॖय

च़टिनम श्रॊनिदार पनजरो

हो हो बॖ करयो यूर्य वलो ।।


अथ ड्यकस हरान छुय च़ॆ सॊन्न

गेसों अवेज़ान हेर्यि बॊन्न

शाहॅमार ज़नॖ लगिमॖत्य दरो

हो हो बॖ करॖयो यूर्य वलो ।।


दरियाव तरान यीरॖ गोस

मंज़ सर खॊदाया गीरॖ गोस

बॊठ्ठ लागॖतम पीर्यि राहॅबरो

हो हो बॖ करयो यूर्य वलो ।।


यथ ॲन्दरॖ तॊन्दरस नार ततॆ

मत्यॖ कोनॖ आख यारॖ सॅन्ज़ॖ वतॆ

मलखाकॖ रोयस मो बॅ मो

हो हो बॖ करॖयो यूर्य वलो ।।


सीरॖ गछ़ि भावुन ज़ानॖ सॖय

नतॖ क्याह वनुन गॉर-ज़ानॖ सॖय

सेरि बाज लगय पीरि राहॅबरो

हो हो बॖ करॖयो यूर्य वलो ।।

112 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page